CERTEX EESTI OÜ (edaspidi nimetatud tarnija) ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

Kohaldatavus

1. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse muude kirjalike kokkulepete puudumise korral.

Hinnapakkumised ja tellimuse kinnitused

2. Tarnija hinnapakkumine kehtib kolmkümmend päeva alates selle esitamise kuupäevast. Hinnapakkumine kehtib kogu tellimuse suhtes. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis ei hõlma hinnapakkumine ega tellimuse kinnitus katsetus-, sertifitseerimis-, arve esitamise ega pakendikulusid.

3. Tellimuse kinnitust loetakse kogu hinnapakkumise täielikuks vastuvõtmiseks.

Tollimaksud ja lõivud

4. Uute tolli, sotsiaalkindlustus või muude maksude kehtestamise või olemasolevate tõstmise korral, sealhulgas transporditasude, kindlustuspreemiate, sadamatasude ja/või muude sarnaste teenustasude tõusu korral, kaasa arvatud vahetuskursside muudatused, mis leiavad aset pärast hinnapakkumuse esitamist või lepingu sõlmimist, katab tekkivad täiendavad kulutused ostja. Käesolevate tarnetingimuste tähenduses hõlmavad tollimaksud ka impordimakse ja muid sarnased lõive.

Tootekirjeldus

5. Lubatavad kõrvalekalded (kogus, mõõtmed nagu pikkus ja kaal jne) on sätestatud üldstandardites, mida tarnija kõnealustele kaupadele rakendab. Tarnija võib osutada spetsialistiteenuseid. Kui on olemas nõudlus kvalifitseeritud spetsialistide järele, kes omavad asjakohast tunnistust või litsentsi. Tarnija võib selliseid teenuseid osutada eraldi kindlaksmääratud tingimuste kohaselt.

6. Kataloogides, reklaambrošüürides, ringkirjades, reklaamkuulutustel, pildimaterjalis, hinnakirjades ja muus sarnases vormis pakutavates tootekirjeldustes esitatud massi, mõõtmeid, töötamist ja muid tehnilisi üksikasju käsitleva teabe eesmärgiks on üksnes informatsiooni pakkumine. Selline teave on siduv ainult juhul, kui sellele viidatakse lepingus.

7. Kõik tarnija poolt ostjale enne või pärast lepingu allakirjutamist antavad kauba või selle osade koostejoonised ja kogu tehniline dokumentatsioon jäävad tarnija omandiks. Neid ei tohi kasutada, paljundada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ilma tarnija eelneva nõusolekuta.

8. Kui ostja tellimus ei sisalda kvaliteedimääratlusi, siis täidetakse tellimus, tarnides kauba kõnealuse toote jaoks antud hetkel üldtunnustatud kvaliteedis. Kui ostja tellitud kaup on tarnetähtajal laost otsas, on tarnijal õigus asendada need muude kaupadega, tingimusel, et tarne toimub sama hinnaga ja vähemalt sama kvaliteediga.

Tarnimine

9. Kui tarnimine toimub kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul tarnija hinnapakkumuse kohaselt, loetakse tarnimise alguseks tellimuse kinnitamise või tellimuse vastuvõtmise kuupäeva. Tarne loetakse õigeaegseks, kui tarnija on tähtajaks kauba lähetanud või kui see on asjakohane, siis teatanud, et need on lähetamiseks valmis.

10. Kui tarnimine viibib punktis 23 sätestatud asjaoludel või ostja süül, pikendatakse tarne tähtaega antud asjaolude korral mõistlikuks peetava aja võrra. Tarnetähtaja pikendamine loetakse põhjendatuks olenemata sellest, kas viivitus tekib enne või pärast kokkulepitud tarnetähtaja lõppu, välja arvatud punktis 11 juhtudel.

11. Kui tarnija ei ole kaupa tarninud kokkulepitud tähtaja või punktis 10 sätestatud pikendatud tarnetähtaja jooksul, on ostjal õigus kirjalikult nõuda mõistlikku ajapikendust. Kui tarnet ajapikenduse jooksul ei toimu, on ostjal õigus leping kirjalikult tühistada.

Tasumine

12. Makseaja pikkus on fikseeritud hinnapakkumusel ja arvel ning makseaega hakatakse lugema alates arve esitamise kuupäevast.

13. Kaup jääb tarnija omandusse, kuni arve täieliku tasumiseni.

14. Kui makset ettenähtud tähtaja jooksul ei teostata, on tarnijal õigus nõuda viivist 0,065% päevas tasumata summalt tasumisega viivitatud päevade eest. Viivist tuleb maksta ka juhul, kui ostja on esitanud tarne suhtes hüvitisenõude, välja arvatud juhul, kui tarnija sellist nõuet tunnustab.

15. Kui ostja on arve tasumisega viivitanud rohkem kui 60 päeva, on tarnijal õigus nõuda ühekordset leppetrahvi summas, mis vastab 10 % tasumata (põhisumma ja viivised) summast.

16. Kui tarnijal on mõjuv põhjus arvata, et ostja ei suuda oma maksekohustusi täita, on tarnijal õigus nõuda enne tarnimist ostjalt tagatist. Kui ostja ei suuda piisavat tagatist anda, on tarnijal õigus leping tühistada või keelduda kokkulepitud kaupu või teenuseid tarnimast.

Garantiikohustused

17. 12 kuu jooksul alates tarnekuupäevast on tarnijal kohustus ümber vahetada kaup, millel ilmnevad konstruktsioonist, kasutatud materjalist või tootmisvigadest tulenevad defektid.

18. Garantiinõuded esitatakse kirjalikult põhjendamatult viivitamata. Kui ostja seda ei tee, minetab ta punktis 16 nimetatud ümbervahetamisõiguse.

19. Peale punktides 16 ja 17 sätestatu, ei ole tarnijal kohustust muude rikete ega puuduste korral defektset kaupa ümber vahetada.

20. Tarnija vastutus ei kehti defektide korral, mis tulenevad ostja hangitud materjalist või tema poolt ette nähtud konstruktsioonist.

21. Tarnija garantiikohustused hõlmavad üksnes defekte, mis esinevad kaubal, mida on kasutatud õigesti ja lepingus sätestatud sihipärase kasutamise tingimuste kohaselt. Garantii ei hõlma defekte, mis tulenevad ostjapoolsest hooletusest hooldamisel või ebaõigest paigaldamisest.

22. Tarnijal ei ole ühelgi juhul kohustust kompenseerida ostjale ei hüvitise, leppetrahvi ega lepinguvälise kahju hüvitise näol tootmisseisakuid, saamata jäänud tulu või sõlmimata jäänud lepinguid ega kaudseid või erakordseid kahjusid, välja arvatud tarnija raske hooletuse korral.

Vastutus kaupade kahjulike omaduste korral (tootevastutus)

23. Tarnija vastutab ainult isikukahjude eest ning ainult juhul, kui nimetatud kahju põhjuseks oli tarnija või tema nimel tegutseva isiku hooletus. Tarnija ei vastuta kinnisvara ega isikliku vara kahjustuste eest. Kui tarnijale esitab tootevastutuse nõude kolmas isik, on ostjal kohustus hüvitada see tarnijale samas ulatuses, millega tarnija vastutus antud asjas piiratud on. Kui kolmas isik esitab tarnija või ostja vastu antud asjas kahjunõude, teavitab üks pool teist viivitamata. Tarnija ja ostja on kohustatud ilmuma kohtusse, kus arutatakse tarnitud kauba poolt väidetavalt põhjustatud kahju hüvitamise asja. Eriarvamused tarnija ja ostja vahel lahendatakse alati punkti 25 kohaselt vahekohtus. Kui tarnija on süüdi raskes hooletuses, siis eespool toodud piirangud tarnija vastutusele ei kehti.

Vääramatu jõud

24. Tarnija ei vastuta oma lepinguliste kohustuste täitmatajätmise eest, kui selline täitmatajätmine tuleneb streikidest, töösulgudest või muudest asjaoludest, mille üle pooltel puudub kontroll, näiteks tulekahju, sõjategevus, mobilisatsioon või samasuguse mõjuga sõjaväeteenistusse kutsumine, rekvisitsioon, konfiskeerimine, valuutavahetuspiirangud, massirahutused ja relvastatud vastuhakk, transpordivõimaluste puudumine, üldine materjalidefitsiit, energiapiirangud koos allhankijate tarnete ärajäämise , ulatusliku levikuga haiguspuhang ja sellest tingitud piirangud või viivitustega, mis tulenevad käesolevas punktis sätestatud asjaoludest.

25. Pool, kes soovib tugineda punktile 23, peab viivitamata teavitama teist poolt kirjalikult kõnealuse sündmuse algusest ja lõpust. Kui erandit võimaldavad põhjused mõistliku aja jooksul ei kao, on kummalgi poolel õigus leping kirjaliku etteteatamisega tühistada.

Kohtu/vahekohtu otsus

26. Kui tüüptingimus või selle osa on sisult vastuolus lepingu poolte poolt eraldi kokku lepitud tingimusega, kehtib eraldi kokku lepitud tingimus. Eraldi kokkulepitud tingimus võib olla märgitud muuhulgas ka arvele.

27. Kui pooltevahelist vaidlust läbirääkimiste teel lahendada ei õnnestu, lahendatakse tekkinud vaidlus Harju Maakohtus.

28. CERTEX EESTI OÜ KÄSITLEB MÜÜGIARVET KUI ÜHEKORDSET MÜÜGILEPINGUT